Conference

The International Symposium on Fiber Science and Technology 2014 (ISF 2014) (ISBN: 0000000000)
นานาชาติ
28 กันยายน - 1 ตุลาคม 2014
ญี่ปุ่น
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01403499 ชื่อวิชา Research Project in Chemistry,2 ม.ค. 2018 - 30 มิ.ย. 2018
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ระบบการปั่นเส้นใยด้วยกระแสไฟฟ้าสถิตสำหรับผลิตเส้นใยนาโนจากพอลิแลคติกแอซิดเพื่อประยุกต์ใช้ในทางการแพท แหล่งทุน :สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก,1 ก.ย. 2017 - 30 มิ.ย. 2018