Conference

การประชุมวิชาการด้านการพัฒนาการดำเนินงานทางอุตสาหกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 7 (CIOD 2016)
ชาติ
12 พฤษภาคม 2016
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-