Conference

Article
การหาค่ากระบวนการที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการเป่าขึ้นรูปแบบอัดรีดโดยวิธีการออกแบบการทดลอง: กรณีศึกษาถังน้ำหล่อเย็นพอลิโพรไพลีน
Conference
การประชุมวิชาการด้านการพัฒนาการดำเนินงานทางอุตสาหกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 7 (CIOD 2016)
Class
ชาติ
Date
12 พฤษภาคม 2016
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-