Conference

Article
โซ่อุปทานปลายน้ำของการค้าลำไยสดส่งออกของไทยไปประเทศใน AEC
Conference
การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 54 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ISBN: 9786162782886)
Class
ชาติ
Date
4 กุมภาพันธ์ 2016
Location
กทม กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-