Conference

Article
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเม็ดพลาสติกของลูกค้าบริษัทปิโตรพลัสเคมีคอล จำกัด จังหวัดนครปฐม
Conference
การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 6 ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครและศูนย์ศึกษาวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมไทย
Class
ชาติ
Date
26 มิถุนายน - 3 สิงหาคม 2015
Location
อื่นๆ ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-