Conference

Article
การปรับปรุงการต้านน้ำของกระดาษสาโดยกลูโคแมนแนน
Conference
การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 54 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ISBN: 9786162783043)
Class
ชาติ
Date
2 - 5 กุมภาพันธ์ 2016
Location
บางเขน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
''-''
Related Link
-