Conference

Article
การแช่กุ้งขาว (Litopenaeus vannamei) หลังการจับในสารสกัดจากส่วนเหลือจากการตัดแต่งเห็ดหอมต่อการชะลอการเกิดจุดดำ
Conference
การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54 (ISBN: 9786162782893)
Class
ชาติ
Date
5 กุมภาพันธ์ 2016
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-