Conference

Article
เปรียบเทียบการรับรู้คุณค่าของสมาร์ทโฟน รุ่นไอโฟน ตราแอปเปิ้ลและสมาร์ทโฟน รุ่นกาแลกซี่ ตราซัมซุง ที่มีผลต่อทัศนคต
Conference
ประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2558 คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
Class
ชาติ
Date
9 มิถุนายน 2015
Location
บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
"-"
Related Link
-