Conference

Article
ผลของสารยับยั้งไนตริฟิเคชันที่สกัดจากพืชต่อการเปลี่ยนรูปของปุ๋ยไนโตรเจนในการบ่มดินระดับห้องปฏิบัติการ
Conference
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 6: 2559
Class
ชาติ
Date
16 - 17 กุมภาพันธ์ 2016
Location
เมือง ภูเก็ต ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-