Conference

Article
ประสบการณ์ภายใต้ระบบเกษตรพันธสัญญาของเกษตรกรในจังหวัดนครปฐม
Conference
การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54
Class
ชาติ
Date
2 - 5 กุมภาพันธ์ 2016
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

กระบวนการจัดการและตอบสนองต่อระบบเกษตรพันธะสัญญาของเกษตรกรเพื่อการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืน: กรณีศึกษาระบบเกษตรพันธะสัญญาในจังหวัดนครปฐม

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :เครือข่ายงานวิจัยไทยศึกษา ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :พลวัตสังคมเกษตรในยุคเสรีนิยมใหม่,2 ธ.ค. 2016 - 2 ธ.ค. 2016