Conference

Article
การศึกษาความต้องการศึกษาต่อในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5 ในภูมิภาคตะวันตก และความต้องการของตลาดแรงงาน และผู้ใช้บัณฑิต
Conference
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 12 (2558)
Class
ชาติ
Date
8 - 9 ธันวาคม 2015
Location
กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-