Conference

Article
การทานายโครงสร้าง 3 มิติ ตาแหน่งจับกับโคเอนไซม์เอ และการวิเคราะห์การแสดงออกของเอนไซม์ฮีสโตนแอเซทิลทรานสเฟอเรสในสาหร่ายแคลมิโดโมแนส
Conference
การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 53
Class
ชาติ
Date
3 - 6 กุมภาพันธ์ 2015
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-