Conference

Article
การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาครูคณิตศาสตร์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 9 เขต โดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching & Mentoring กับ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Conference
The 6th International Symposium on Education for Rural Transformation (ERT) 2016 "Teacher Professional Development-Needs and Challenges of Education for Rural Transformation"
Class
นานาชาติ
Date
9 กุมภาพันธ์ 2016
Location
กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-