Conference

Article
การหาสารตกค้างจากยาฆ่าแมลงกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตและคาร์บาเมทในผักสด
Conference
การประชุมวิชาการระดับชาติ งานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาร ครั้งที่3
Class
ชาติ
Date
29 พฤศจิกายน 2015
Location
สกลนคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-