Conference

Article
ศักยภาพการให้ผลผลิตของข้าวฟ่างนิ้วมือในฤดูต้นฝนที่ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ
Conference
การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 52 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ISBN: 9786162781407)
Class
ชาติ
Date
4 - 7 กุมภาพันธ์ 2014
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
"-"
Related Link
-