Conference

การประชุมวิชาการครั้งที่ 54 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ISBN: 9786162782909)
ชาติ
3 กุมภาพันธ์ 2016
จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-

Author

Output From Project

ค่านิยมและพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ป่าของผู้ใช้ประโยชน์พื้นที่คุ้มครอง

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01308591 ชื่อวิชา Research Techni. in Parks, Recrea, & Tourism,9 พ.ค. 2017 - 9 พ.ค. 2017
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01308691 ชื่อวิชา Advan.Res.Tech.in Parks,Recrea,& Tourism,1 พ.ค. 2017 - 1 พ.ค. 2017