Conference

Article
การเปรียบเทียบความได้เปรียบเชิงแข่งขันของผลิตภัณฑ์เนื้อปลานิลแล่แบบฟิลเล่แช่แข็งระหว่างประเทศไทยกับประเทศเวียดนาม
Conference
ประชุมวิชาการในการนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ด้านเศรษฐศาสตร์ของนิสิต/นักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 8 ประจำปี 2557
Class
ชาติ
Date
9 กรกฎาคม 2014
Location
เชียงใหม่ เชียงใหม่ ประเทศไทย
DOI
"_"
Related Link
-