Conference

Article
ผลของความเค็มต่อการงอกและลักษณะทางสรีรวิทยาบางประการของข้าวนาสวนและข้าวก่ำ
Conference
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 12
Class
ชาติ
Date
8 - 9 ธันวาคม 2015
Location
อื่นๆ ประเทศไทย
DOI
"-"
Related Link
-