Conference

Article
การปรับปรุงตัวเร่งปฏิกิริยาซัลเฟตเซอร์โคเนียด้วยโลหะคอปเปอร์สําหรับการสังเคราะห์ไดเมทิลอีเทอร์จากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
Conference
การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25
Class
ชาติ
Date
8 - 10 พฤศจิกายน 2015
Location
พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

แสดงความคิดเห็น

(0)