Conference

การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ระดับชาติและนานาชาติ “ศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 8 : บูรณาการศาสตร์และศิลป์”
ชาติ
12 - 13 กุมภาพันธ์ 2015
นครปฐม ประเทศไทย
-