Conference

Article
ปัจจัยที่กำหนดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ: กรณีศึกษาอุตสาหกรรมสนับสนุนประเภทการผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรกล
Conference
การประชุมทางวิชาการในการนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ด้านเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2556
Class
ชาติ
Date
20 พฤษภาคม 2013
Location
กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
"_"
Related Link
-