Conference

Article
การคงสภาพของ Bacillus thuringiensis Berliner ในแปลงป่าสักปลูก และความสัมพันธ์กับปัจจัยแวดล้อม
Conference
การประชุมอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 12“อารักขาพืชเพื่ออาหารปลอดภัย เสริมสร้างเศรษฐกิจไทยให้ยั่งยืน”
Class
ชาติ
Date
20 - 22 ตุลาคม 2015
Location
เมือง เชียงราย ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-