Conference

Article
ผลของสภาวะในการทำแห้งด้วยเครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอยต่อลักษณะของผงเซริซินจากน้ำต้มรังไหมอีรี่
Conference
10th International Conference on Healthcare and Biological Research (ISBN: 0000000000)
Class
นานาชาติ
Date
17 - 18 ธันวาคม 2015
Location
ปทุมธานี ประเทศไทย
DOI
."-"
Related Link
-