Conference

Article
ผลของการปรับสภาพด้วยการนึ่งต่อการผลิตแก๊สชีวภาพจากธูปฤาษี (Typha angustifolia L.) ร่วมกับมูลวัวโดยกระบวนการหมักแบบกะ
Conference
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
Class
ชาติ
Date
8 - 9 ธันวาคม 2015
Location
กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-