Conference

Article
ปฏิกิริยาโพรพิลีนอิพ็อกซิเดชั่นในการสังเคราะห์โพรพิลีนออกไซด์โดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา Sb2O3-CuO-NaCl/SiO2
Conference
การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25
Class
ชาติ
Date
8 - 10 พฤศจิกายน 2015
Location
พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีทองแดงเป็นองค์ประกอบสำหรับปฏิกิริยาอิพ็อกซิเดชั่นของโพรพิลีนเป็นโพรพิลีนออกไซด์โดยใช้ออกซิเจนโดยตรง

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การศึกษาอิทธิพลของสารประกอบคลอไรด์ของโลหะหมู่ 1 และหมู่ 2 ในตัวเร่งปฏิกิริยา ทองแดง-รูทีเนียมบนตัวรอ แหล่งทุน :ทุนอุดหนุนวิจัย มก.,1 ต.ค. 2015 - 30 ก.ย. 2016