Conference

Article
การสร้างแบบจำลองโมเลกุลของ 3-Methylcrotonyl-CoA Carboxylase ใน Aspergillus oryzae
Conference
การประชุมวิชาการด้านจีโนมิกส์ ชีวสารสนเทศศาสตร์ และชีววิทยาเชิงระบบ
Class
ชาติ
Date
10 - 11 กันยายน 2015
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

การปรับปรุงคุณภาพและความแม่นยำของแบบจำลองวิถีเมแทบอลิซึมระดับจีโนมของ Aspergillus oryzae โดยการค้นหาและศึกษาหน้าที่ของโปรตีนขนส่งด้วยเทคนิคทางชีวสารสนเทศ

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การปรับปรุงคุณภาพและความแม่นยำของแบบจำลองวิถีเมแทบอลิซึมระดับจีโนมของ Aspergillus oryzae โดยการค้นหา แหล่งทุน :สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.,28 ม.ค. 2016 - 27 ม.ค. 2017