Conference

การประชุมวิชาการผลงานวิจัยมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
ชาติ
3 กันยายน 2015
เชียงใหม่ ประเทศไทย
-

Author

Output From Project

โครงการศึกษาผลสำเร็จงานวิจัยต่อการพัฒนาพื้นที่สูง

Outcome

  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง การใช้ประโยชน์ :นำเสนองานในที่ประชุมวิชาการ,3 ก.ย. 2015 - 3 ก.ย. 2015