Conference

Article
ปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระและสารประกอบฟีนอลิกในเครื่องดื่มนมถั่วเหลืองโปรไบโอติก
Conference
ประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งเขตร้อน ครั้งที่ 9
Class
ชาติ
Date
3 - 4 กันยายน 2015
Location
โรงแรม เดอะทวินทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-