Conference

Article
การปรับปรุงสารสกัดสมุนไพรชนิดสำเร็จรูป เพื่อควบคุมเชื้อรา และโรคแอนแทรคโนสในผลมะม่วง
Conference
งานประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว ครั้งที่ 13
Class
ชาติ
Date
18 - 19 มิถุนายน 2015
Location
ปากช่อง นครราชสีมา ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-