Conference

Article
การให้ปุ๋ยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของผักบางชนิดในระบบสวนแนวตั้ง
Conference
การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Class
ชาติ
Date
3 - 6 กุมภาพันธ์ 2015
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-