Conference

Article
การประเมินปริมาณน้ำท่าที่ไหลเข้าอ่างเก็บน้ำแควน้อยบำรุงแดนโดยใช้ดัชนีความชุ่มชื้นในดิน
Conference
การประชุมวิชาการวิศวกรรมแหล่งน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 6
Class
ชาติ
Date
5 - 7 สิงหาคม 2015
Location
เมือง อุดรธานี ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

การวิเคราะห์แนวโน้มปริมาณน้ำหลากสูงสุดของลุ่มน้ำหลักในประเทศไทย

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :โครงการศึกษาศักยภาพการใช้น้ำจากบ่อเก็บน้ำเอกชน พื้นที่จังหวัดชลบุรี แหล่งทุน :บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน),2 มิ.ย. 2014 - 30 ธ.ค. 2014