Conference

Article
จุลกายวิภาคและลักษณะเฉพาะของไกลโคคอนจูเกตของเซลล์ที่ผิวหนังปลาบึกวัยอ่อน
Conference
การประชุมวิชาการกายวิภาคศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 38
Class
ชาติ
Date
24 - 26 มิถุนายน 2015
Location
พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-