Conference

Article
การออกแบบดัชนีวัดสมรรถนะหลักสมดุลภาพในอุตสาหกรรมบริการโลจิสติกส์ กรณีศึกษาบริษัทไปรษณีย์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Conference
การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 15 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Class
ชาติ
Date
28 มีนาคม 2014
Location
ขอนแก่น ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-