Conference

ประชุมวิชาการในการนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ด้านเศรษฐศาสตร์ของนิสิต/นักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 8 ประจำปี 2557 (ISBN: 0000000000)
ชาติ
9 กรกฎาคม 2014
เชียงใหม่ ประเทศไทย
-