Conference

Article
แนวโน้มผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ สำรวจความสัมพันธ์ระหว่างความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และความตั้งใจซื้อของผู้บริโภค
Conference
The 6th International Conference on Business and Economics
Class
นานาชาติ
Date
25 มิถุนายน - 27 สิงหาคม 2015
Location
Saint Petersburg สหพันธรัฐรัสเซีย
DOI
-
Related Link
-