Conference

Article
อุปสรรคในการนาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในประเทศไทย: กรณีศึกษาการใช้แบบจาลองข้อมูลสารสนเทศอาคารในอุตสาหกรรมก่อสร้าง
Conference
การประชุมทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 53
Class
ชาติ
Date
3 - 6 กุมภาพันธ์ 2015
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-