Conference

Article
การพัฒนาเครื่องมือสำหรับการตรวจวัดความเสียหายของผิวทางยืดหยุ่นประเภทการเปลี่ยนรูปร่าง
Conference
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 18 (ISBN: 9789746727884)
Class
ชาติ
Date
8 - 10 พฤษภาคม 2013
Location
เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01203471 ชื่อวิชา Highway Engineering,11 พ.ย. 2014 - 31 ส.ค. 2017
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01203477 ชื่อวิชา Pavement Structures,11 พ.ย. 2014 - 31 ส.ค. 2016
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ศึกษาปัจจัยทางด้านปริมาณน้ำฝนที่มีผลต่อสภาพผิวทางแอสฟัลต์ แหล่งทุน :ทุนส่วนตัว,1 ส.ค. 2016 - 31 พ.ค. 2017
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณรถบรรทุกและค่าดัชนีความเรียบสากลของผิวทางแอสฟัลต์ แหล่งทุน :ทุนส่วนตัว,1 พ.ย. 2016 - 31 ธ.ค. 2017