Conference

Article
การศึกษาความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการของหิ่งห้อยในประเทศไทยด้วยยีน COI ในไมโทคอนเดรีย
Conference
การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 2
Class
ชาติ
Date
10 - 12 มิถุนายน 2015
Location
ตรัง ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-