Conference

Article
โอกาสและอุปสรรคของการค้าผลไม้ระหว่างประเทศและอินโดนีเซียภายใต้กรอบประชาคมเศรฐกิจอาเซียน(AEC)
Conference
การผระชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 12
Class
ชาติ
Date
9 - 12 พฤษภาคม 2013
Location
กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-