Conference

Article
การศึกษาลักษณะทางเคมีของลีโอนาร์ไดต์จากเหมืองแร่ลิกไนต์ เพื่อการใช้ประโยชน์ทางการเกษตร
Conference
Proceedings of 51st Kasetsart University Annual Conference. 5-7 February, Kasetsart University, Bangkok, Thailand
Class
ชาติ
Date
5 - 7 กุมภาพันธ์ 2013
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
"_"
Related Link
-