Conference

Article
ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
Conference
การประชุมวิชาการนานาชาติ "DPU-Wuhan International Conference on Oriental Leadership"
Class
นานาชาติ
Date
24 - 25 กรกฎาคม 2014
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-