Conference

การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 13 'นวัตกรรมพืชสวน เพื่อชีวิตที่ยืนยาวอย่างเป็นสุข'
ชาติ
29 - 31 กรกฎาคม 2014
ขอนแก่น ประเทศไทย
-