Conference

Article
การวางแผนการขนส่งและการผลิตของเกษตรอินทรีย์
Conference
การประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่11 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
Class
ชาติ
Date
8 ธันวาคม 2014 - 9 กรกฎาคม 2015
Location
อื่นๆ ประเทศไทย
DOI
"-"
Related Link
-