Conference

Article
ฤทธิ์ต้านเชื้อราของสารประกอบฟีนอลิคจากเปลือกผลสบู่ดำ
Conference
การประชุมวิชาการ งา ทานตะวัน ละหุ่ง คำฝอย และสบู่ดำแห่งชาติครั้งที่ 7
Class
ชาติ
Date
8 - 9 กรกฎาคม 2015
Location
สุรินทร์ สุรินทร์ ประเทศไทย
DOI
"-"
Related Link
-