Conference

Article
ศึกษาศักยภาพและขีดความสามารถของผู้ประกอบการไทยในการรองรับนักท่องเที่ยวชาวจีน
Conference
การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 4 (ISBN: 9786162781612)
Class
ชาติ
Date
23 พฤษภาคม 2014
Location
นนทบุรี ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-