Conference

Article
ระดับความสำคัญของส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมการซื้ออัญมณีและเครื่องประดับของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
Conference
การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 4 โครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร และศูนย์ศึกษาวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมไทย (ISBN: 9786162781612)
Class
ชาติ
Date
23 พฤษภาคม 2014
Location
นนทบุรี ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01110597 ชื่อวิชา Seminar,11 ม.ค. 2016 - 16 ก.ค. 2016

แสดงความคิดเห็น

(0)