Conference

Article
ความคิดเห็นของชุมชนประมงต่อการอภิบาลการประมงในพื้นที่ปากแม่น้ำท่าจีน
Conference
การประชุมวิชาการครั้งที่ 53 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (กลุ่มที่ 1 สาขาประมง) (The 53rd Kasetsart University Annual Conference) (ISBN: 9786162782138)
Class
ชาติ
Date
4 กุมภาพันธ์ 2015
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
"-"
Related Link
-