Conference

Article
การประเมินศักยภาพทางการเกษตรของดินเวอร์ทิซอลส์ที่ใช้ปลูกข้าวของประเทศไทย
Conference
การประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติ ครั้งที่ 4 "ธรรมชาติของดินและความจริงของปุ๋ย เพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืน"
Class
ชาติ
Date
2 - 4 กรกฎาคม 2015
Location
หาดใหญ่ สงขลา ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-