Conference

Article
การปลูกคราม (Indigofera tinctoria L.) แซมหม่อนเพื่อเพิ่มรายได้ของเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมในพื้นที่จังหวัดสกลนคร
Conference
การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53 ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน (ISBN: 9786162782343)
Class
ชาติ
Date
3 - 6 กุมภาพันธ์ 2015
Location
บางเขน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-