Conference

Article
ระบบการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส โดยใช้อุปกรณ์แบบพกพา
Conference
การประชุมวิชาการ งานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 7 (ECTI-CARD 2015)
Class
ชาติ
Date
8 - 10 กรกฎาคม 2015
Location
ตรัง ตรัง ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-