Conference

Article
พฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มบำรุงสมองของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
Conference
การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 4 โครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร และศูนย์ศึกษาวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมไทย (ISBN: 9786162781612)
Class
ชาติ
Date
23 พฤษภาคม 2014
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

แสดงความคิดเห็น

(0)